எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.

epporuL yaaryaarvaaik kaetpinum apporuL
meypporuL kaaNpa thaRivu

This is a very commonly known kural by Thiruvalluvar in his Thirukkural. For readers unfamiliar with Thirukkural, it’s a classic of couplets in Tamil literature, written by the ancient poet Thiruvalluvar. The straightforward translation of this kural is: “To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom.”

G.U.Pope offers a poetic translation -

Though things diverse from diverse sages’ lips we learn,
‘Tis wisdom’s part in each the true thing to discern.

At an initial glance, the kural appears purely positive, suggesting that wisdom can be gleaned from unexpected sources. However, there’s more depth to it, as illuminated by Parimelazhagar’s interpretation.

எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும் - யாதொரு பொருளை யாவர் யாவர் சொல்லக் கேட்பினும், அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - அப்பொருளின் மெய்யாய பயனைக் காணவல்லது அறிவு. (குணங்கள் மூன்றும் மாறி மாறி வருதல் யாவர்க்கும் உண்மையின், உயர்ந்த பொருள் இழிந்தார் வாயினும், இழிந்த பொருள் உயர்ந்தார் வாயினும், உறுதிப்பொருள் பகைவர்வாயினும், கெடுபொருள் நட்டார்வாயினும், ஒரோவழிக் கேட்கப்படுதலான், ‘எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும்’ என்றார். அடுக்கு, பன்மைபற்றி வந்தது. ‘வாய்’ என்பது அவர் அப்பொருளின்கண் பயிலாமை உணர்த்திநின்றது. மெய்யாதல் , நிலைபெறுதல். சொல்வாரது இயல்பு நோக்காது, அப்பொருளின் பயன் நோக்கிக் கொள்ளுதல் ஒழிதல் செய்வது அறிவு என்பதாம்.)

Let’s look at the meaning by sentence

 • எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும் - யாதொரு பொருளை யாவர் யாவர் சொல்லக் கேட்பினும், அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு - அப்பொருளின் மெய்யாய பயனைக் காணவல்லது அறிவு.

  This is the simple translation as above - To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom.

 • குணங்கள் மூன்றும் மாறி மாறி வருதல் யாவர்க்கும் உண்மையின்

  The three gunas—sattva, rajas, and thamas—vary cyclically for each individual. Sattva represents positivity and contentment, rajas indicates ambition and ego, while thamas signifies a more selfish and lazy state.

 • உயர்ந்த பொருள் இழிந்தார் வாயினும், இழிந்த பொருள் உயர்ந்தார் வாயினும், உறுதிப்பொருள் பகைவர்வாயினும், கெடுபொருள் நட்டார்வாயினும்

  Given these varying states, it’s possible for constructive ideas to arise from unexpected sources1, for unhelpful ideas to emerge from those we respect, for beneficial words to come from adversaries, and for detrimental ideas to be spoken by friends.

 • ‘வாய்’ என்பது அவர் அப்பொருளின்கண் பயிலாமை உணர்த்திநின்றது.

  Parimelazhagar raises an intriguing point. Why does Valluvar specifically mention the ‘mouth’ or ‘vaai’ in Tamil? While it might seem obvious since people speak using their mouths, the deeper insight is that individuals often do not act in alignment with their words. For instance, an adversary might not typically share beneficial thoughts, and friends might not typically share detrimental ones. Their words might go against their usual behavior or nature, emphasizing the need for discernment.

(Thanks to Sudharsan for helping out with Parimelazhagar’s meaning.)

Footnotes

 1. Lesser by thought, not by anything else.